Print this Page

ЗАЯВЛЕНИЕ

З А Я В Л Е Н И Е


/три имена на родителя/настойника/

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Заявявам, че желая синът/дъщеря ми*


/три имена на детето/
Дата на раждане

да бъде приет/а в повереното Ви училище в I клас за учебната 2020/2021. година.

Декларирам, че синът/дъщеря ми отговаря на следните критерии:

А. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ

АДРЕС

Посочете най-благоприятният за ученика адрес.

Постоянен адресНастоящ адресИзписва се район, ж.к., квартал, улица, №, бл., ет., ап.

ПЪРВА ГРУПАВТОРА ГРУПАТРЕТА ГРУПАЧЕТВЪРТА ГРУПА

ПЪРВА ГРУПА -
деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението. Деца, чиито братя или сестри до 12- годишна възраст са ученици в същото училище.
ВТОРА ГРУПА -
деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;
ТРЕТА ГРУПА -
деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;
ЧЕТВЪРТА ГРУПА
- деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението;

Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ

Дете с трайни увреждания над 50 % - 6 т.
Дете с един или двама починали родители - 6 т.
Други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището - 4 т.
Деца, завършили подготвителна група в избраното училище - 4 т.
Дете от семейство с повече от две деца - 5 т.
Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете - 3 т.
Деца-близнаци - 5 т.
Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничещ на прилежащия район на училището - 5 т.

Заявявам, че желая синът/дъщеря ми да изучава следните предмети в избираемите учебни часове:

Английски език - 3 часа
Заявявам, че
желаяне желая
синът ми/ дъщеря ми да посещава група за целодневна организация на учебния ден.


Уведомен съм, че ако в процеса на кандидатстване настъпи промяна в обстоятелствата, свързана с допълнителните критерии за класиране на учениците, е необходимо да подам допълнително заявление до директора на училището в сроковете, посочени в графика на дейностите.
Уведомен съм, че при установяване от Комисията на невярно декларирани от мен данни, ученикът не се записва в училището. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.
Информиран съм, че при невярно декларирани данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Потвърждавам

Permanent link to this article: https://101su.bg/zaiavlenie/