Print this Page

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

.

ГРАФИК НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ В 101СУ “БАЧО КИРО”

 

 

.


ОБЯВЯВАМ
конкурс за осъществяване на извънкласна дейност на територията на
1
01 СУ “Бачо Киро”
от 11.10.2022г. до 19.10.2022г. год.

РЕШЕНИЕ №118

Столична Община

I= Вид извънкласни дейности – спорт, изкуства, познание
II. Необходими документи за участие в конкурса:
(1) Списък на документите;
(2) Заявление за участие;
(3) Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ на дружеството;
(4) Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, че педагогическият специалист не е извършвал срещу заплащане обучение или подкрепа през предходната учебна година по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 на ученици, с които работи в училището, ако това заплащане е от името и за сметка на учениците и техните родители, включително със средства от настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от кандидата.
(5) Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател
(6) Референции от институции и организации, доказващи качеството на определената извънкласна дейност – до 10 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми.
(7) Проект на договор, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него.
(8) И още:
а) Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище;
б) Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената извънкласна дейност – дипломи, удостоверения, сертификати и др.;
в) Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище – копия на трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, удостоверение от НОИ;
г) Програма за обучение на учениците в определената извънкласна дейност, която да е представена на български език;
д) Индивидуална цена на обучение на ученик за 1 астрономически час за определената извънкласна дейност.
е) Социална отговорност – процент ученици от група, които ще ползват безплатно определената извънкласна дейност;
ж) Срок, за който ще бъде предоставена определената извънкласна дейност, но не по-дълъг от 3 учебни години.
III. Срок за подаване на документите за участие в конкурса –от 29.01.2019 г. до 15.02.2019г.
IV. Критерии за оценка на офертите:
(1) Степен на квалификация на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказана с посочените в чл. 9, ал. 8, буква „б” – максимален брой точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели:
а) за степен бакалавър – 5 т.
б) за степен магистър – 10 т.
в) за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на определената извънкласна дейност /професионално-квалификационна степен, специализирани курсове и обучения, специализации, следдипломни квалификации, доктор и др. научни степени/ – 15 т.
Максималният брой точки по този критерий е сбор от точките за степен на образование и допълнителна професионална квалификация.
(2) Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказан с посочените в чл. 9, ал. 8, б. „в” документи – максимален брой точки 25. Максималният брой точки за професионален опит се образува като средноаритметичен сбор от точките за професионален опит на всеки преподавател от списъка, по следните показатели:
– при липса на професионален опит – 5 т.;
– до 3 години – 15 т.
– над 3 години – 25 т.
(3) Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност, която да е представена на български език – максимален брой точки 20. Максималният брой точки се образува по следните показатели:
а) Ясно формулирани цели и определена връзка със съдържанието на образователното направление – 10 т.;
– при несъответствие – 0 точки;
– при непълно съответствие – 5 точки;
– при пълно съответствие – 10 точки;
б) Очакваните резултати са постижими за съответната възрастова група – 10 т.;
– при несъответствие – 0 точки;
– при непълно съответствие – 5 точки;
– при пълно съответствие – 10 точки;
(4) Индивидуална цена за обучение за 1 астрономически час на ученик – максимален брой точки 20.
Броят точки се определя по следната формула:
Цена на ИД =
Най-ниската предложена цена                                          х 20
Цената, предложена от съответния участник
ИД – извънкласна дейност
(5) Социална отговорност – максимален брой точки 10.
Максималният брой точки се образува по следните показатели:
– 10 %, които ще ползват безплатно ИД – 5 т.;
– 20 %, които ще ползват безплатно ИД – 10 т.
Максималният брой точки по всички критерии е 100.
V. Начин на провеждане на конкурса:
(1) Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора на училището.
(2) В комисията участват представители на училището, на Училищното настоятелство и/или на Обществения съвет. При необходимост член на комисията може да бъде и външен експерт – специалист в съответното образователно направление. При отваряне на пликовете имат право да присъстват съответното физическо лице, а за юридическите лица – управителят на фирмата-кандидат, или упълномощено от него лице – за определената извънкласна дейност. Всички документи, които се намират в плик „А” и в плик „Б” се подписват на всяка страница от двама члена на комисията и от съответното физическо лице, а за юридическите лица – от управителя на фирмата 7кандидат, или от упълномощено от него лице. Кандидат или негов представител присъстват само при отваряне на пликовете и подписване на документите. Останалата част от работата на комисията протича в закрити заседания.
(3) Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на училището.
(4)  Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти за определената извънкласна дейност, срокът за подаване на оферти се удължава с 5 работни дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата на училището и на интернет-страницата на училището.
(5) Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока по ал. 4 няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.
VI. Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:
(1) В плик „А” се поставят документите по чл. 9, от ал. 1 до ал. 7 включително.
(2) В плик „Б” с надпис „Оферта” се поставя попълнена оферта, съгласно изискванията на чл. 9, ал. 8.
(3) Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в съответното училище.
VII.  При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване, като върху всеки един от тях се поставя наименованието/името на кандидата, определената извънкласна дейност, входящ номер, с посочени дата, месец, година и час.
Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, който не е представил някои от посочените документи в чл. 9, от ал. 1 до ал. 7 включително.
Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии.
Работата на комисията приключва в двуседмичен срок след изтичане на срока за подаване на офертите. За работата си комисията съставя протокол, който се предава на директора на училището с входящ номер. Работата на комисията и резултатите, отразени в протокола подлежат на контрол от директора на училището.
В срок от три работни дни от получаване на протокола, директорът на училището издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат. В заповедта се изписват по реда на класирането всички кандидати и съответно техния брой точки, като се посочват и недопуснатите кандидати. Заповедта се връчва лично срещу подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка на всички участници. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс и чл. 259, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование. След изтичане на срока за обжалване директорът сключва договор със спечелилия конкурса участник.
Протоколът от работата на комисията и заповедта на директора за класиране на всички участници в конкурса се обявяват на интернет-страницата на училището.
Със спечелилия кандидат се сключва договор в срок от три работни дни след изтичане срока за обжалване на заповедта на директора на училището. Договорът се сключва между директора на училището и спечелилия конкурса участник за срок не по-дълъг от три учебни години.
Извънкласните дейности се провеждат във време извън седмичното разписание на учебните часове, при наличие на свободна база и след съгласуване на графика за провеждане с директора на училището.
Изпълнителите, осъществяващи ИД носят отговорност за живота и здравето на учениците по време на образователната дейност в училището.
Родителите заплащат на съответния Изпълнител цената на услуга за определената извънкласна дейност. Изпълнителят превежда на училището сумите за почасово ползване на части от имоти – публична общинска собственост, съгласно Приложение № 2.
VIII. Услуги, предоставяни от общинските училища на територията на СО:
1= Цени за почасово ползване на стаи за обучение, аудитории, зали, кабинети и други помещения:
1.1. За помещения с площ до 50 кв. м. – 0,26 лв./кв.м./астрономически час;
1.2. За помещения с площ над 50 кв. м. 0,22 лв./кв.м./астрономически час.
2==Цени за почасово ползване на физкултурни салони, спортни зали, спортни комплекси и басейни, които се стопанисват от училището:
2.1. За ползване на басейни, стопанисвани от училището:
– за ползване на целия басейн – 0,15 лв. /куб.м./ астрономически час.
– за ползване на коридор от басейна – 0,45 лв. /куб.м./ астрономически час.
    2.2. За ползване на физкултурни салони, спортни зали и спортни комплекси, които се стопанисват от училището:
– С площ до 100 кв. м. – 0,11 лв./кв. м./ за 1 астрономически час
– С площ от 100 кв. м. до 300 кв. м. – 0,08 лв./кв.м./ за 1 астрономически час
– С площ от 300 кв.м до 500 кв. м. – 0,06 лв./кв.м./ за 1 астрономически час
– С площ над 500 кв.м. – 0,04 лв./кв.м./ за 1 астрономически час
3=Когато в рамките на 1 /един/ месец ползването на помещенията по т.1 и т.2 надвишава 30 часа за една възрастова група, се заплаща цена за 30 часа.

 

Permanent link to this article: https://101su.bg/%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d0%bd%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/