«

»

Print this Post

Графици НВО

ИНФОРМАЦИЯ
за графиците и дейностите по организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националните външни оценявания през учебната 2022-2023 г. на основание заповед № РД09-4065/30.08.2022 г. и заповед № РД09-4062/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката

  1. Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания /НВО/ през учебната 2022-2023 г.
ІV клас
> Български език и литература – 29 май 2023 г., начало 10,00 часа
> Математика – 30 май 2023 г., начало 10,00 часа
VІІ клас
> Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09,00 часа
> Математика – 16 юни 2023 г., начало 09,00 часа
> Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 09,00 часа
Х клас
> Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 11,00 часа
> Математика – 16 юни 2023 г., начало 11,00 часа
> Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г.:
>> Писмена част:
– за ниво В1 и В1.1, начало 11,00 часа
– за ниво А2, начало 11,30 часа
– за ниво А1, начало 12,00 часа
> Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.
> Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика)
19 юни 2023 г., по график в две сесии – от 8,30 и от 14,30 часа

2. График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националните външни оценявания:
  1. Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII и в Х клас, за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас и регистриране на заявленията в единната информационна система за изпити и прием (ЕИСИП) от 01.02.2023 г. до 17.02.2023 г.
2. Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО:
4 клас – до 10.05.2023 г.
7 и 10 клас – до 09.06.2023 г.
3. Оценяване на изпитните работи от НВО
4 клас – 01.06. – 08.06.2023 г.
7 и 10 клас – 16 – 27.06.2023 г.
4. Обявяване на резултатите от НВО
4 клас – до 09.06.2023 г.
7 и 10 клас – до 28.06.2023 г.

3. Дати за изпитите за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и ФВС  /по желание на ученика/ за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас, както следва:
3.1. Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите –
от 22.05.2023 г. до 30.05.2023 г.
3.2. Получаване на служебна бележка полагане на изпитите за проверка на способностите –
до 09.06.2023 г.
3.3. Провеждане на изпитите:
> Изобразително изкуство – 20.06.2023 г.
> Музика – 21.06.2023 г.
> Музика и физическо възпитание и спорт – 21 – 22.06.2023 г.
> Физическо възпитание и спорт – 22 – 23.06.2023 г.
3.4. Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите – до 28.06.2023 г.

>>>>>>     Заявление НВО ЧУЖД ЕЗИК 7 клас 2023

>>>>>>     Заявление 10 клас НВО ИТ 2023

>>>>>>     Заявление 10 клас НВО Чужд език 2023

Permanent link to this article: https://101su.bg/2023/01/27/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%bd%d0%b2%d0%be/