Print this Page

ДОКУМЕНТИ

1. ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД за 2023-2024 учебна година.


2. ПЛАН ЗА РАБОТА  НА КОМИСИЯТА ПО  ПО БДП  за 2023-2024 учебна година


3. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗАРАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО-2022-2023година


4. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА В ИНТЕРНЕТ В 101 СУ “БАЧО КИРО”


5. ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД НА 101 СУ “БАЧО КИРО”


6. ПРОГРАМА ЗА  ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ


7. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ
НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ


8. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА 101.СУ “БАЧО КИРО” ЗА УЧЕБНАТА  2023/2024 ГОДИНА


9. ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 година на 101.СУ “Бачо Киро”


10. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ  КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ В 101 СУ “БАЧО КИРО” 2023-2024 год.


11. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА  101 СУ “Бачо Киро” ЗА ПЕРИОДА  2021-2025 година


12. СИГНАЛИ ПО ЗЗЛПСПОИН


13. ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ  НА УЧЕБНИЯ ДЕН


14. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА 101 СУ “Бачо Киро”


15. ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 година


16. ПРОГРАМА ПО ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В 101 СУ “БАЧО КИРО” ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 година

Permanent link to this article: https://101su.bg/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/