Print this Page

ДОКУМЕНТИ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 година


ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА В ИНТЕРНЕТ В 101 СУ “БАЧО КИРО”


ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД НА 101 СУ “БАЧО КИРО”


ПРОГРАМА ЗА  ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ


ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ
НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА 101.СУ “БАЧО КИРО” ЗА УЧЕБНАТА  2022/2023 ГОДИНА


ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 година на 101.СУ “Бачо Киро”


МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ  КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ В 101 СУ “БАЧО КИРО” 2022-2023 год. 


СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА  101 СУ “Бачо Киро” ЗА ПЕРИОДА  2021-2025 година


ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ  НА УЧЕБНИЯ ДЕН


ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА 101 СУ “Бачо Киро”


ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 година


ПРОГРАМА ПО ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В 101 СУ “БАЧО КИРО” ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 година

Permanent link to this article: https://101su.bg/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/