«

»

Print this Post

ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ

 

101 СУ “БАЧО КИРО” Е КООРДИНАТОР НА ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ. 

—  До 11.02.2020г. на имейл olbio101su@abv.bg на директора на училището-координатор се изпращат следните документи, обособени във файлове, които прилагаме:
1. Протокол с резултатите на всички ученици участвали в общинския кръг на олимпиадата по биология и здравно образование по състезателни групи (по образец), подписан с електронен подпис на директора и протокол с имената и резултатите на класираните за областен кръг ученици по състезателни групи, подписан с електронния подпис на директора. Файлът по състезателни групи е общ за участвалите и класираните ученици и да бъде наименуван olbioXXXXprotVsDop;
2. Списък на учениците, които не са подали декларации за публикуване на резултатите им, личните им данни и снимки/ или видео с тяхно участие, както и информация за генерираните фиктивни номера на участвалите ученици (по образец), подписан с електрон
ния подпис на директора. Файлът да бъде наименуван olbioXXXXprotSpPubl;
3. Сканирано копие на декларациите за явяване в по-висока състезателна група (по образец). Файлът да бъде наименуван olbioXXXXdeklar;
4. Списък на учениците със специални образователни потребности, за които се изискват специални условия за провеждане на олимпиадата, както и удължаване на времето (по образец), подписан с електронния подпис на директора. Файлът да бъде наименуван olbioXXXXSpSob;
В наименованието на файловете на местата на ХХХХ се поставя номера и вида на училището или абревиатурата за гимназиите.

ДОКУМЕНТИ

УКАЗАНИЯ

.Декларация за участие в по-висока група

ПРОТОКОЛИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ

Списък на неподали декларации за съгласие

Списък на учениците със СОП


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ УЧЕНИЦИ ДО ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗОО


ПИСМО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ , УЧАСТНИЦИ В ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ
ПО КАБИНЕТИ


РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИПЛИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Permanent link to this article: http://101su.bg/2020/01/10/3944/