«

»

Print this Post

Обява

 

ОБЯВЯВАМ
конкурс за осъществяване на извънкласна дейност на територията на
1
01 СУ “Бачо Киро”
от 28.11.2017 г. до 05.12.2017 год.

На основание решение на СОС №136/06.04.2017г. и  решение на ПС с протокол №3/16.11.2017г.

.

Максималният брой точки за професионален опит се образува по следните показатели:

I. Вид извънкласни дейности – спорт, изкуства и познание

II. Необходими документи за участие в конкурса:

(1) Списък на документите, съдържащи се в офертата;

(2) Заявление за участие;

(3) Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/,когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност.
Когато не е посоченЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или заверено копие. Участник, койтое сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ на дружеството;

(4) Декларация, че няма конфликт на интереси между кандидата и институцията, пред която се кандидатства:

(5) Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател:

(6) Документ от психодиспансер за всеки един преподавател;

(7) Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа правоспособност на кандидата;

(8) Референции, доказващи качеството на услугата – максимум 15 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми:

(9) Проект на договор Приложение № 1, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него.

(10) Оферта, която трябва да съдържа:

а) документи, удостоверяващи квалификация на преподавателите;

б) документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидата в предлаганата област на извънкласната дейност;

в) програма за обучение на учениците в извънкласната дейност;

г) индивидуа

 

лна цена за обучение на ученик;

д) социална отговорност – процент ученици от група, които ще ползват безплатно предлаганите извънкласни дейности;

е) срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност.

 

III. Срок за подаване на документите за участие в конкурса –  

начална и крайна дата  – от 27.11.2017г. до 05.12.2017г. в канцеларията на училището.

 

 1. IV. Критерии за оценка на офертите:
 1. Степен на квалификация на преподавателите, докказано със съответните документи /дипломи, сертификати, удостоверения и др./ – максимален брой точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели:
  • За степен бакалавър – 5 точки;
  • За степен магистър – 10 точки;
  • За наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на предлаганата извънкласна дейност – 15 точки;

Максималният брой точки по този критерий е сбор от точките за степен на образование и допълнителна професионална квалификация.

 

 

 1. Професионален опит в предлаганата извънкласна дейност, доказан със съответните документи – максимален брой точки 15. МаксиДо 3 години – 10 точки;
  • Над 3 години – 15 точки;
 2. Програма за обучение на учениците – максимален брой точки 30. Максималният брой точки се образува по следните показатели:
  • Програма за обучение, която не е сертифицирана – 15 точки;
  • Програма за обучение, която осигурява на учениците сертификат за завършен курс на обучение – 30 точки;
 3. Индивидуална цена за обучение на ученик – максимален брой точки 20. Броят точки се определя по следната формула:
Брой точки = Най-ниската предложена цена х 20
Цената, предложена в офертата на участника

 

 

 

 1. Социална отговорност – максимален брой точки 10. Максималният брой точки се образува по следните показатели:
  • До 10%, които ще ползват безплатно ИД – 4 точки;
  • До 20%, които ще ползват безплатно ИД – 7 точки;
  • Над 20%, които ще ползват безплатно ИД – 10 точки;

 

Максималният брой точки по всички критерии е 100.

 

 1. V. Начин на провеждане на конкурса:

(1) Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора на училището.

(2) В комисията могат да участват представители на Училищното настоятелство и/или представители на Обществения съвет.

(3) Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на училището.

(4) Конкурсът се провежда след представяне на минимум две оферти.

(5) Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти се удължава с 15 дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата и интернет-страницата на училището.

(6) Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока по ал. 5 няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.

 

 

Директор:

 

Permanent link to this article: http://101su.bg/2017/11/25/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%b0/