↑ Return to ПРИЕМ

Print this Page

>За първи клас

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС


ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС >>>

СХЕМА ЗА ОБХВАТА НА РАЙОНА НА УЧИЛИЩАТА
ОТ  РАЙОН “НАДЕЖДА”  >>>

КАРТА НА РАЙОНА НА 101. СУ “Бачо Киро” >>>

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ
В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 год. >>>

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение №1 към Решение №83 по Протокол № 29/23.02.2017 г.

                                                                                                             л. 3от вс. л. 6

Раздел III. КРИТЕРИИ
8. В първи клас в училищата се приемат ученици, които отговаят на
следните критерии със съответните точчки, както следва:

А. ОБЩИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
 1. Настоящ адрес, съвпадащ с постоянния адрес на родителя/настойника в границите на определената за учиилището прилежаща територия 43 т.

Забележка: Районната администрация определя границите на прилежащите територии /улици, квартали, микрорайони ж.к. и др./ към всяко училище, намиращто се на територията на съответния административен район.

1.  Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска адмитистрация преди датата на класиране на детето.
2.  Лична карта на един от родителите.
 2 Настоящ адрес народителя / настойника в административния район на училището, съвпадащ с постоянния адрес на територията на Столична община30 т. 1.  Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска адмитистрация преди датата на класиране на детето.
2.  Лична карта на един от родителите.
3 Настоящ адрес народителя / настойника в административния район на училището, различен от постоянния адрес на територията на Столична община29 т. 1.  Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска адмитистрация преди датата на класиране на детето.
2.  Лична карта на един от родителите.
 4 Настоящ адрес народителя / настойника съседен на  административния район на
най-близкото училище
28 т.

1.   Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска адмитистрация преди датата на класиране на детето.

2.   Проверка от Комисията

5 Настоящ адрес народителя / настойника на територията на Столична община20 т. 1. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска адмитистрация преди датата на класиране на детето.

При класирането ученикът получава точки само по един от критериите от т.1 до т.5  Ако кандидатстващият отговаря на повече от един от посочените критерии, се взема предвид този, който носи по-голям брой точки.

6 Дете, завършило подготвителна група в избраното училище – 20 т. Удостоверява се от училището
 7 Други деца от семейството, обучаващи се в училището – 10 т. Удостоверява се от училището по системата АДМИН.
 8 Адрес на местоработата на един от родителите в границите на определената за училището прилежаща територия – 10 т.  Служебна бележка от работодателя с изх. №. Мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
 9 Адрес на местоработата на един от родителите в административния район на училището – 8 т.  Служебна бележка от работодателя с изх. №. Мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
 Б. СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
 10  Дете с двама починали родители – 22 т. Акт за смърт на родителите и Удостоверение за раждане на детето.
 11  Дете с един починал родител –
20 т.
Акт за смърт на родителя  и Удостоверение за раждане на детето.
12  Дете с трайни увреждания над 50% – 20 т. Удостоверява се с решение на ТЕЛК
 13 Дете от многодетно семейство –
20 т.
 Удостоверение за раждане на децата.
 Дете настанено за отглеждане в приемно семейство или осиновено дете – 20 т. Съдебно решение или писмо  от съответната дирекция на „Социално подпомагане“


Целодневно обучение в модерни мултимедийни кабинети.
За новата 2017/2018 учебна година 101. СУ “Бачо Киро”  ще приема

ученици в първи клас и предлага:

 • включващо занимания за самоподготовка и игротека

 • Чуждо езиково обучение по английски език; • Компютърно
  обучение и интерактивни уроци

 • Обучение по Предприемачество

 • Богата училищна библиотека;

 • Разнообразни занимания в извънкласни форми;

 • Клуб: ”Модерни танци”;

 • Клуб „Таекуондо”;

 • Клуб „Волейбол”;

 • Клуб „ Футбол”

 • Медицинско обслужване;

 • Участие в програма „Училищен плод”

 • Участие в програма ”Безплатни закуски”

 • Участие в програмата “Училищно мляко”

Необходими документи за записване :

– заявление по образец;

– копие от акт за раждане;

– лична здравно-профилактична карта;

– имунизационен катрон.

Графикът  на дейностите за прием на учениците от I клас се очаква да бъде приет от Столична община до 31.03.2017 г. за който ще ви информираме допълнително в сайта и по телефона.

Училището няма ограничения за  броя на приетите деца. Разполагаме с капацитет за прием на всички желаещи първокласници!

Permanent link to this article: http://101su.bg/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc/%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81/